+420-774-683-019 kontakt@klima-service.cz Pekařská 68, 602 00 Brno-střed

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Prodávajícím se rozumí
podnikající Firma:  Server Solutions s.r.o , IČ: 05291275, sidlo v Brně,
na Dunajska 188/5, 625 00 Brno-Starý Lískovec, tel: +420774683019, e-mail: kontakt@klima-service.cz.
Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím tohoto
internetového obchodu objednává zboží prodávajícího bez ohledu na to, za jakým
účelem toto zboží objednává. Zbožím se rozumí výrobky, které prodávající nabízí
k prodeji a prodává v rámci své podnikatelské činnosti
prostřednictvím svých internetových stránek.

 Tyto obchodní podmínky
upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetových
stránek

 Objednávka zboží, které si
kupující odebere přímo v provozovně prodávajícího, se považuje za prostou
rezervaci zboží, k jehož prodeji dochází až při jeho předání a úhradě
kupní ceny na provozovně – tento způsob objednání a prodeje zboží se nepovažuje
za internetový prodej zboží a neřídí se proto těmito obchodními podmínkami.

 Kupující objednáním zboží
potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které akceptuje.

II. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním
těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová
adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, případně identifikační číslo a
daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Prodávající prohlašuje, že veškeré
osobní údaje jsou důvěrné. Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním
osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní
smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je
povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při
objednávce provedené prostřednictvím internetového obchodu) uvádět správně a
pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů
kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „zpracovatele“).
Kromě osob dopravujících zboží (Česká Pošta, DPD, ) a poskytovatele
spotřebitelských úvěrů (HomeCredit) nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje jsou shromažďovány,
zpracovávány a uchovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté
osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující
domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:

    požádat
prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

    požadovat, aby
prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li
žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo
Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo
Zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se
se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Zasílání obchodních sdělení a
ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním
informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv.
cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést
a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání
tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
kdykoliv odvolat.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na
adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou
kupujícím v objednávce.

III. Ceny zboží

Ceny u zboží v internetovém obchodě
klima-service.cz jsou vždy aktuální a platné. Uvedené ceny jsou konečné, tzn.
včetně DPH. Ceny nezahrnují případné další poplatky jako dopravné, balné atd.

Akční ceny platí do vyprodání zásob
nebo po dobu časově určenou.

Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo na
změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného
oznámení.

IV. Uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky jsou závazné.
Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím
internetového obchodu Klima-service.cz  prodávající doporučuje kupujícímu provádět
objednávky přes elektronický obchod.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve
webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není
povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.

Pro objednání zboží vyplní kupující
objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář
obsahuje zejména informace o:

    objednaném zboží
(objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového
rozhraní obchodu);

    způsobu úhrady
kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

    informace o
nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky
prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to
na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v
objednávce.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a
kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.

Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté
ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě
zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory vzniklé na
základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně dle platného práva České
republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém
jazyce. Vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v
případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím
archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu
dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není
přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Kupující souhlasí s využitím
telekomunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady na
použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro
uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních
služeb, které kupující používá.

V. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební
podmínky. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího.

Hotově

Hotově,  lze za zboží zaplatit
pouze při osobním odběru v prodejně Klima-service.cz na adrese:

Klima-service.cz

Mojmirovo Namesti 16a

61200, Brno

Tel: +420-774-683-019

Dobírka

Při platbě na dobírku, je zboží
hrazeno přímo řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli až při
jeho převzetí. kupující navíc hradí tzv. dobírečné.

Bankovní převod

Při platbě klasickým bankovním
převodem uhradí kupující částku na účet prodávajícího, který obdrží v
potvrzovacím e-mailu o přijetí objednávky společně s variabilním symbolem
(číslem objednávky).

Bankovní spojení: raiffeisen bank

Číslo účtu: 2787082001/5500

IBAN:
CZ6555000000002787082001

Swift kód: RZBCCZPP

Měna:   CZK

Bankovní spojení: Raiffeisen bank

Číslo účtu:
2787082001/5500

IBAN:  CZ6555000000002787082001

Swift kód: RZBCCZPP

Měna:   EUR

Není-li částka připsána na účet
prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů, bude objednávka stornována.

Upozornění pro Slovensko!

Pro fakturaci zboží na Slovensko bez
DPH je NUTNÉ zaslat prodávajícímu kopii osvědčení o registraci k DIČ do e-mailu
ihned po objednání! Na žádosti o zpětné dobropisy nebude brán zřetel a zboží
bude fakturováno s DPH!

Záloha na exkluzivní a speciální
objednávky

Při objednávce exkluzivního nebo
speciálního zboží má prodávající právo žádat od kupujícího zálohu ve výši 30 –
50 % z prodejní ceny zboží. Exkluzivním nebo speciálním zbožím je myšleno
nestandardní zboží, případně zboží s vysokou prodejní cenou.  Objedná-li
si kupující takovéto zboží, je prodávajícím neprodleně kontaktován a informován
o dalším postupu. Záloha na exkluzivní a speciální zboží je v celé výši
nevratná.

Při objednávce zboží s následnou
speciální úpravou ze strany prodávajícího, případně při objednávce zboží
vyráběného na míru, má prodávající právo žádat od kupujícího zálohu ve výši až
100 % z prodejní ceny zboží. Záloha na takovéto zboží je v celé výši nevratná.

VI. Dodací podmínky

Prodávající odevzdá kupujícímu
předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Vlastnické právo ke zboží přechází
na kupujícího ke dni zaplacení kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení
zůstává ve vlastnictví prodávajícího.

Prodávající se zavazuje dodat zboží
v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. kupující má právo zvolit si
způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje.

DPD

Přepravní společnost DPD doručuje
standardní zásilky na kupujícím určené místo dodání. V den doručení obdrží
kupující informační SMS s předpokládaným časem doručení v rozmezí 3 hodin.
Nehodí-li se kupujícímu daný termín doručení, může ho dle pokynů zaslaných v
SMS posunout o 1, 2 nebo 3 pracovní dny.

Česká pošta

Česká pošta doručuje standardní
zásilky s využitím služby „Balík do ruky“, tzn. na adresu uvedenou kupujícím. V
den odeslání balíku obdrží kupující SMS a email s bližšími informacemi o
doručení, které proběhne zpravidla další pracovní den.

Osobní odběr

Objednané zboží si může Zákazník
osobně převzít v prodejně Klima-service.cz na adrese:

www.klima-service.cz

Mojmirovo Namesti 16a

61200, Brno

Tel: +420-774-683-019

kupující je povinen zásilku při
převzetí pečlivě zkontrolovat a v případě, že vykazuje zjevné poškození, ihned
sepsat s přepravcem „ Zápis o škodě“. Na pozdější reklamace z těchto důvodů
nebude brát prodávající zřetel.

Více informací o doručení a ceny
dopravy v sekci Doprava.

Z důvodu vytíženosti výrobců a
kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si
prodávající vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.

VII. Odstoupení od smlouvy

Není-li to ve smlouvě výslovně
uvedeno, kupující bere na vědomí, že nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837
občanského zákoníku, pokud:

    je zboží upraveno
podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

    zboží podléhá
rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

    bylo-li zboží po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

    bylo-li zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit;

    se jedná o
dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
kupující porušil jejich původní obal.

Kupující má právo v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to
do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodů, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží
tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní
smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či
na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Zboží zaslané kupujícím zpět k
prodávajícímu by mělo být zasláno úplné, tj. včetně příslušenství, nepoškozené,
čisté, s kompletní dokumentací, tj. s návodem, záručním listem a dokladem o
koupi a pokud možno v originálním obalu. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo z
jiného důvodu vzniknou prodávajícímu výdaje s uvedením produktu do původního
stavu, může být částka vrácená kupujícímu ponížena o tyto náklady. Jsou-li
splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, prodávající vrátí finanční částku
bezhotovostně na účet kupujícího, tj. kupní cenu a náklady na dopravu od
prodávajícího ke kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
předání zboží kupujícím prodávajícímu nebo od prokázání, že kupující zboží
odeslal zpět k prodávajícímu. V případě zaslání peněz Kupujícímu zpět složenkou
bude z ceny zboží odečteno 90 Kč (poplatek ČP a administrace). Kupující je i
nadále povinen zaplatit náklady spojené se zasláním zboží zpět prodávajícímu i
v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.

Vrácené zboží zasílejte vždy na
adresu!

www.klima-service.cz

Mojmirovo Namesti 16a

61200, Brno

Tel: +420-774-683-019

Chce-li kupující v uvedené 14-ti
denní lhůtě od smlouvy skutečně odstoupit, doporučujeme pro urychlení
postupovat dle návodu v sekci Vrácení zboží.

Zboží zaslané zpět na dobírku nebude
prodávajícím převzato!

Je-li společně se zbožím poskytnut
kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s
rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Neučiní-li tak,
prodávající chápe tuto skutečnost jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Vrácení zboží

Kupující má právo na vrácení
zakoupeného zboží nad rámec zákona, akceptuje-li níže uvedené podmínky.

kupující obdrží zpět finanční částku
na základě lhůty od dne zakoupení:

    ve výši 100 % při
vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VIII.
Odstoupení od smlouvy;

    poníženou o
storno poplatek ve výši 25 % při vrácení zboží do 45 dnů;

    poníženou o
storno poplatek ve výši 50 % při vrácení zboží později než do 45 dnů.

Na vrácení poštovného má kupující
právo pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz.
článek VIII. Odstoupení od smlouvy.

VIII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran
ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za
to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    má zboží
vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

    se zboží hodí k
účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá;

    zboží odpovídá
jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

    je zboží v
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

    zboží vyhovuje
požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti
měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo
z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců
od převzetí, je-li koncovým spotřebitelem a v době dvanácti (12) měsíců, je-li
podnikatelem, to se však netýká:

    u věci prodávané
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

    na opotřebení
věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

    u použité věci na
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí
kupujícím, nebo

    vyplývá-li to z
povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu
nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud
kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající
zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má
kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má kupující právo:

    na odstranění
vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem
k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může
kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění
vady;

    na odstranění
vady opravou věci;

    na přiměřenou
slevu z kupní ceny nebo

    odstoupit od
smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké
právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení
vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to
neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že
vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo
včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující – spotřebitel má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,
vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli
působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným
porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou
slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na
slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí
nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své
volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci
včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní
ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit
bez souhlasu prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo
výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc
řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V
takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující
prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující vadu bez
zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči
zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu,
platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji
kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po
odevzdání věci.

Zárukou za jakost se prodávající
zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo
že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo
doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i
na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci
kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa
určení.

Kupující nemá právo ze záruky,
způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější
událost.

IX. Další práva a povinnosti
smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke
kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1
písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů
zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kontakt@klima-service.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji
zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. Provozní doba

Objednávky přes internetov obchod
jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

0 Items
0.00